alierbulut
53 Takipçi | 16 Takip
13 05 2008

ASİTLER VE BAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

ASİTLER VE BAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Asitlerin Özellikleri

1 .Suda çözündüklerinde iyon oluştururlar. Bu nedenle asitlerin sulu çözeltileri az ya da çok elektrik akımını iletir.

2. Tatları ekşidir. Limonun ekşiliği içindeki sitrik asitten, sirkenin ekşiliği içindeki asetik asitten ileri gelir.

3. Boya maddelerine etki ederler. Örneğin; turnusol boyasının rengini kırmızıya dönüştürürken, fenolftalein boyasını renksizleştirirler.

4. Aktif metallerle tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar.

Bu tepkimeyi alkali ve toprak alkali metallerin tümü ile Fe, Zn ve Al gibi soy olmayan metaller verir.

Cu, Hg ve Ag gibi yarı soy metallere yapısında oksijen bulunmayan HCl, HBr gibi asitler etki etmez. Bu metallere
HNO3 ve H2SO4 gibi kuvvetli asitler etki eder. Ancak bu tepkimelerde asitler asit olarak değil yükseltgen olarak etki eder. Yani bu tepkimelerde H2 gazı değil H2O oluşur. Au ve Pt gibi soy metallere asitlerin hiçbiri yalnız başına etki edemez.

5. Karbonat ve bikarbonatlarla tepkimeye girerek CO2 gazı oluştururlar.

6  .Bazlarla birleşerek tuz ve su oluştururlar. Bir asidin hidrojeni yerine metal veya amonyum iyonunun geçmesiyle oluşan bileşiğe tuz denir. Bir asit bazla birleştiğinde hem asit hem de baz özelliklerini kaybeder. Bu nedenle asitlerle bazlar arasındaki tepkimelere nötrleşme tepkimesi denir.
HCl + NaOH ---------->NaCl + H2O
Nötrleşme, gerçekte H+ ve OH– iyonlarının birleşerek
H2O oluşturmaları olayıdır. Bu nedenle nötrleşmenin net iyon denklemi;

H+(suda) + OH–(suda) →
H2O(s)

asit baz nötr şeklindedir.

Asitler, yalnız bazlarla değil, bazik oksitlerlerle (metal oksitlerle) de tuzları oluşturur.

7. Asit oksitlerin su ile tepkimeleriyle elde edilirler.

SO3(g) + H2O(s) → H2SO4(suda)

Bazların Özellikleri


1. Suda iyon oluşturarak çözünürler. Çözeltileri elektrik akımını iletir.

2. Tatları acıdır. Sabun köpüğünün acılığı yapısındaki sodyum hidroksitten, karabiberin acılığı yapısındaki piperidin bazından ileri gelir.

3. Boya maddelerine etki ederler. Kırmızı turnusolu mavi, renksiz fenolftaleini pempe yaparlar.

4. Amfoter metallerle (Zn, Al, Pb, Sn...) tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururlar.

Al, Pb ve Sn da amfoter özellik gösterir. Bu elementlerin hem kendileri hem de oksitleri ve hidroksitleri amfoter özellik gösterir.

5. Elle tutulduklarında kayganlık hissi verirler. Sabunun, yumurta akının ve deniz suyunun kayganlıkları yapılarındaki bazlardan kaynaklanır.

6. Asitleri nötrleştirirler. Yani asitlerle veya asit oksitlerle tuzları oluştururlar.

7. Metal oksitlerin su ile tepkimesinden elde edilirler.

Asitlerin kullanım alanı oldukça geniştir. İçtiğimiz koladan, kullandığımız ilaçlara kadar bir çok yerde asit bileşiklerine rastlarız. Örneğin hepimizin bildiği ve bir çoğumuzun kullanmış olduğu "Aspirin" yapımında bu asit bileşiklerinden faydalanılır.Aspirin yapmında bri asit olan salisilik asit kullanılır.

Ayrıca sofralarımızda kullandığımız limon tuzu ise sitrik asitten başkası değildir.

Bazlar ise şampuan, diş macunu, sabun, traş köpüğü gibi bir çok şeyde kullanılmaktadır. Bazların sahip olduğu kaygan yapı buralarda kendini iyice hisstetirmektedir.


Asit baz titrasyonlarına gelince bunlar 4 türlüdür:

 1.Kuvvetli Asit + Kuvvetli Baz

örn: Kuvvetli bir asit olan hidroklorik asit (HCl) kuvvetli bir baz olan sodyum hidroksit ile (NaOH) su ve tuzu (NaCl) oluşturur.

HCl + NaOH ----> NaCl +
H2O

2.Zayıf Asit + Kuvvetli Baz

örn.Zayif bir asit olan asetik asit (HAc) kuvvetli bir asit olan sodyum hidroksit ile (NaOH) ile bir sodyum tuzu (sodyum asetat NaAc) ve su oluşturur.

HAc + NaOH ----> NaAc +
H2O

3.Zayıf Asit + Zayıf Baz

örn: Zayıf asit olan HAc ile zayıf bir baz olan amonyak (NH3) amonyum (NH4+) ve asetat (Ac-) oluşturur.

HAc +
NH3 ----> NH4+   + Ac-

4.Kuvvetli Asit + Zayıf Baz

örn: Kuvvetli bir baz olan HCl ile zayıf baz amonyak amonyum tuzu oluşturur.

HCl + NH
3 ----> NH4Cl

 

İspanyol olduğunu zannettiğim kimyacı arkadaşlar bazı asitle titre etmişler.HCl  kuvvetli bir baz olan NaOH ile fenolftalein varlığında titre ediliyor...Pembe olan çözeltinin rengi renksiz NaCl ve suya dönüşüyor..

47505
0
0
Yorum Yaz